SERVEIS

RESTAURACIÓ/
RECUPERACIÓ

Veure Projectes de Restauració / Recuperació

Normalment la vida útil d’un edifici es de 80 anys, és durant tot aquest temps en el que será necessari intervindre en treballs de manteniment que millorin les seves condicions i facilitin la seva conservació original. Quan un edifici requereix una intervenció més profunda estem parlant d’una restauració arquitectónica o recuperació de l’estat original de l’edifici. És aquí, on hem de tenir molt present les característiques, materials i tècniques constructives històriques de l’edifici a restaurar ja que són la base de la seva recuperació.

La restauració està molt lligada a la conservació de l’edifici per aquest motiu és molt important garantitzar el manteniment i el bon estat de l’estructura. Sense inspeccionar aquest primer pas i verificar el seu bon estat no podrem donar pas a la restauració o recuperació correcta.

La restauració o recuperació d’un edifici històric tant si és o no catalogat, o si és públic o privat, l’intervenció ha de ser precisa tal i com era l’original utilitzant els mateixos materials constructius i sobre tot executats per bons professionals ja que durant els treballs en l’obra poden sorgir sorpresas inesperades e imprevistos que poden alterar el projecte inicial.

També podem compaginar la restauració amb la rehabilitació energética, la millora de les condicions del edifici amb la recuperació del seu estat original afegint materials aïllants on es destinen grans ajudes i subvencions dintre el Pla Nacional Integrat d’Energía y Clima (https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030).

  • Qué podem restaurar o recuperar? Monuments històrics, edificis històrics catalogats o no, cases pairals, masies, molins, …. tant a sector public com privat.
  • Qué necessitem per dur a terme un projecte de restauració o recuperació d’un edifici històric? Documentació de la situació i l’estat actual de l’edifici. Supervisió i projecte técnic per un arquitecte. Sol·licitar permís d’obres a l’Ajuntament corresponent entre altres.
  • Tens una propietat i t’agradaría restaurar-la i recuperar el seu estat original? No saps quin técnic/arquitecte especialitzat en aquest camp de la construcció podría ser l’adecuat per estudiar i elaborar el teu futur projecte? No saps quins professionals en la construcció serien els correctes per executar l’obra? Contacta’ns sense compromís, podem valorar i assessorar-te per donar vida al teu futur projecte.

CONSERVACIÓ/
CONSOLIDACIÓ 

Veure Projectes de Conservació / Consolidació

Les obres de conservació son aquelles en que la finalitat es mantenir l’edifici en correctes condicions de salubritat i habitabilitat sense modificar les característiques de diseny i distribució. En aquesta secció de la construcció s’inclou les instal·lacions, manteniment de cornises i altres elements, neteja i reposició de Canals i baixants, reparació de cobertes, enguixats, pintats,…..

Molts cops pot intervindre la consolidació de l’edifici en la que l’objectiu es reforçar i substituir elements malmessos per tal de mantanir i conservar una estructura segura i estable.

Si el dany es considerable o molt greu ho aconseguirem mitjançant perforacions en l’estructura que poden ser des de 1-2m a més de 12m de profunditat, posteriroment ho cosirem amb varilles d’inox o fibra de vidre / carboni per tal de que quedi tota l’estructura lligada i segura i estable.

Si eL dany es menor, com petites esquerdes que ens poden senyalar que poden ser més greus en un futur, els treballs a intervindre seria cosits mitjançant grapes d’inox o fibra de vidre / carboni seguint tota l’esquerda o fisura per tal d’aturar-la. Si més no, podem estudiar el moviment de l’estructura amb la col·locació d’uns fisuròmetres que els deixarem durant un temps. El resultat que ens doni ens ajudarà a valorar i saber on hem d’actuar i com.

 Creus que la teva propietat es una ruïna? T’agradaria poder recuperar-la? Contacta’ns per tal de saber i valorar l’estat actual de conservació i on s’hauria d’intervindre. Disposem dels técnics i professionals amb una extensa experiencia en aquest sector.

No deixis que només sigui un record.

REHABILITACIÓ

Veure Projectes de Rehabilitació

Hem de saber diferenciar la Rehabilitació i Reforma. En qualsevol cas hem de tenir present una sèrie de factors importants per garantir el manteniment de l’estructura com son els materials a utilizar, els murs de càrga, les característiques del edifici en sí, les téctiques constructives històriques que están en la base de la rehabilitació o reforma que es vol executar,…

La Rehabilitació es dur a terme amb la finalitat d’adaptar l’inmoble a nous usos i/o funcionalitats que el client necesita, sempre amb un estudi i projecte el·laborat per un tècnic arquitècte. Pot ser parcial o total per tal d’aportar un millor confort i funcionalitat al edifici. És aquí on podem modificar les distribucions interiors i característiques de l’edifici amb noves obertures a façanes (finestres, balcons,..) eliminiar barreres arquiectóniques construint ràmpes,.. instal·lació d’ascensor, noves escales, el cumpliment de normatives urbanístiques actuals, …. També hi podem incloure la rehabilitació de cobertes i façanes, ampliacions o anexes al inmoble, …..

En la Reforma normalment sols ser d’obra menor, on no és necessari l’intervenció d’un tècnic arquitécte. En la reforma s’acostuma a treballar en els acabats interiors rel·lacionats amb els pintats, paviments i revestiments, falsos sostres, …. També podem construir un tabic o demolir-lo, cambiar l’ubicació d’una porta, ….. aquí ja podriem estar parlant d’obres majors.

Actualment hi han varies ajudes i subvencions per tal d’adaptar edificis a gent amb dificultats de mobilitat, gent gran,…..

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-obres-habitatges-persones-grans/

Tens un inmoble històric, rural, casa de poble, masia o similar i vols donar-li una nova oportunitat per adaptar-lo i viure com un/a “Rei” “Reina”? Un cop més, t’estenem la nostra mà per donar-vos l’oportunitat, tant a vostè com al seu habitatge, per a gaudir d’una millor qualitat de vida i gaudir d’un edifici més segur i confortable.

OBRA NOVA

Veure Projectes d’Obra Nova

Com a professionals en restauració d’edificis històrics dintre la construcció, el material que més utilitzem és la pedra així com les varies técniques col·locació com ho pot ser la de pedra en sec, …. Creiem que l’obra nova amb dissenys minimalistes i vanguardistes d’un habitatge u altre inmoble, no haurien d’estar renyits amb el que pot aportar estèticament la pedra i/o la fusta. Materials que poden donar un toc especial i únic sense deixar de banda l’eficiència energética, sostanibilitat i altres valors que per sí sols i per naturalessa ja aporten. Hi han moltes varietats de pedra, colors, mides, tècniques de col·locació tant a interior com a exterior.

Una combinació perfecta fusionant els materials utilitzats de tota la vida amb els materials d’última generació. Un revestiment de pedra en sec a la façana, un revestiment amb pedra en una sala diáfana, una barbacoa a l’exterior, un mur de tancament perimetral amb pedra, un revestiment interior o exterior amb calç hidráulica o aérea, un arc de pedra donant personalitat a una estança de l’habitatge o local, una llar de foc, un porxo, una coberta amb pissarra del país o gallega, murs de contenció amb pedra d’escullera, una paret de tàpia, una coberta de fusta amb grans encavallades per donar pas a un altell diàfan, ……

Fés volar la teva imaginació i trova aquell equilibri on t’aporti calidessa a la teva llar incorporant aquets materials naturals sense deixar de banda l’estil modern que a tú t’agrada.

Tens una idea, un projecte? Consulta’ns sense compromís, tant si ho tens en ment com si ja ho tens en marxa. Dona-li aquell toc especial i únic.

ALTRES

Veure altres Projectes

També estem especialitzats en altres àmbits de la construcció com:

-ARQUEOLOGIA : 

Consulta el CV del nostre Arqueòleg

-RESTAURACIÓ DE MOBLES I ACCESORIS: Si necessita la restauració de qualsevol objecte, mobles, pintures,…. disposem de restauradors especialitzats i experimentats en la conservació i restauració. Contacta’ns

-ARQUITECTURA: Disposem de varis arquitectes experimentats en restauració i rehabilitació d’edificis històrics que poden estudiar i realitzar el projecte de les obres a executar. Contacta’ns

-INTERIORISME